Disclaimer

Privacyverklaring – Stichting O3NL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met alle persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt. We zullen uw gegevens alleen gebruiken om u snel en correct te informeren over relevante investeringsaangelegenheden. We gebruiken gegevens van uw bezoeken aan onze website om onze communicatie aan u over onze producten en diensten te optimaliseren. We maken gebruik van cookies om bezoekers aan onze website te identificeren. We gebruiken deze cookies ook om informatie te verkrijgen over bezoekersgedrag. Met de informatie die we op deze manier over onze bezoekers verkrijgen, gaan we uiterst zorgvuldig om. De gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de wet.

E-mailberichten zijn vertrouwelijk – De informatie in e-mails is vertrouwelijk en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u ten onrechte een e-mailbericht ontvangt die niet voor u is bestemd, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden door het bericht te retourneren. We vragen u tevens om de e-mail die u hebt ontvangen te wissen en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Stichting O3NL wijst alle aansprakelijkheid af voor het onjuist, onvolledig of vertraagd overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mailbericht of voor mogelijke virussen in e-mailberichten.

Algemene voorwaarden accepteren – Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op toegang tot en gebruik van inkefcapital.com Stichting O3NL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De website is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. – De tekst op de website is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Het kopiëren (anders dan door downloaden), reproduceren of distribueren van software op welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden. De tekst op de website houdt op geen enkele wijze een voornemen of verplichting in om daadwerkelijk te investeren in een samenwerkingsverband, bedrijf of onderneming.

Registratie – Stichting O3NL registreert bezoeken aan haar website voor statistische doeleinden.

Afwijzen van aansprakelijkheid – Hoewel Stichting O3NL haar website met de grootst mogelijke zorg heeft opgesteld om ervoor in te kunnen staan dat de informatie die op de site wordt gegeven nauwkeurig is, wijst Stichting O3NL elke aansprakelijkheid af voor onzorgvuldigheden en/of onvolledigheden in de tekst en voor het gebruik en de interpretatie daarvan. Stichting O3NL garandeert niet dat de website zonder fouten en onderbrekingen functioneert. Stichting O3NL wijst elke aansprakelijkheid af voor het tijdelijk, permanent, geheel of deels niet beschikbaar zijn van de website. Stichting O3NL is niet verantwoordelijk voor de informatie in banners en buttons, noch voor de inhoud van websites van derde partijen. Verwijzingen of links naar andere websites of bronnen die niet het eigendom zijn van Stichting O3NL zijn louter opgenomen ter informatie voor de gebruiker van de websites.

Toepasselijk recht – Het gebruik van de website en deze disclaimer vallen onder Nederlands recht.